Nutzungsbedingungen

1. Doba hotelowa
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.

2. Płatności
Rezerwując noclegi pobieramy 30% zadatek. Rezerwację uznaje się za dokonaną po okazaniu
dowodu wpłaty zadatku /zdjęcie, skan kopii przelewu, itp. W przypadku rezygnacji z pobytu
zadatek nie podlega zwrotowi.
Płatność pozostałej kwoty prosimy regulować przelewem najpóźniej na 3 dni przed planowanym
przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu.
Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
Nr konta do przelewów: ….
Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę pokoju i pobierana jest na miejscu. Zgodnie z
Rozporządzeniem UM Mielno opłata wynosi 2,40 zł za dobę od osoby.

3. Zwierząta
W Apartamencie nie akceptujemy zwierząt /alergie /.

4. Palenie tytoniu
W Apartamencie i na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Pomieszczenia
wyposażone są w czujniki dymu.

5. Cisza nocna
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

6. Odpowiedzialność za szkody

6.1.Goście Apartamentu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w
użytkowanym Apartamencie i na zewnątrz – taras, ogród, parking. Szkoda oznacza zarówno
zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia jak i ich utratę.

6.2.W przypadku powstania szkody z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest
zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci Gościa
odpowiadają rodzice.

7. Zawiadomienie o szkodzie
7.1 Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody zaraz po jej wystąpieniu bądź też
tuż po jej stwierdzeniu.

7.2 Wszelkie usterki w zajmowanych pomieszczeniach prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu lub
niezwłocznie po ich zauważeniu u właściciela lub osoby go reprezentującej, który określi wysokość
odszkodowania. Nie zgłoszenie usterek i zniszczeń oznacza ich brak.
7.3 Za zniszczenia zauważone po opuszczeniu Apartamentu (po wcześniejszej konsultacji z
Gośćmi) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.

8. Dostęp do obiektu
Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego
utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany dwóch wkładek zamka w wysokości 200 zł.

9. Własność Gościa
Właściciel nie odpowiada za uszkodzenia lub utratę pojazdu należącego do Gościa, jak również za
rzeczy wartościowe pozostawione w Apartamencie.

10. Odwiedziny osób trzecich
Prosimy o informowanie o odwiedzinach osób trzecich. Osoby trzecie zobowiązane są do
opuszczenia Apartamentu do godz. 22.00

11. Wypowiedzenie pobytu

W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra innych osób/sąsiadów
oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, zastrzegamy
sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w Apartamencie bez zwrotu pieniędzy za
niewykorzystany okres.

13. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe,
bez uzgodnienia z Właścicielem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się
na wyposażeniu pokoju /nie dotyczy tel. Komórkowych.

14.Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz w sytuacjach
wyjątkowych stosować się do próśb Właściciela.

15.Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.

16.Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu może być wyłącznie pod nadzorem ich
opiekunów.

17. Korzystanie z usług Apartamentu stanowi akceptację niniejszego regulaminu.
18. Dodatkowe Informacje
18.1 Prosimy o nie smażenie ryb w Apartamencie.
18.2 Pomieszczenia każdorazowo po zmianie Gości są dezynfekowane.

19.Korzystanie z usług Apartamentu stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

Życzymy udanego pobytu ☺